El PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA (en endavant, el Patronat) s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre, i amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web costabrava.org.

Situació de compliment

Aquests llocs web són parcialment conformes al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

En l’actualitat, el lloc web es troba en procés de validació d’accessibilitat.

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada en data 31 de març de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

L’última revisió de la declaració s’ha efectuat en data 31 de març de 2023.

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica online@costabrava.org, o bé per via telefònica al 972.20.84.01 o presencialment a l’Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta de Girona.

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta 17001 Girona o per mitjà de la seu electrònica trade.costabrava.org.

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Avinguda Sant Francesc 29 – 3era Planta 17001 Girona o per mitjà de la seu electrònica trade.costabrava.org. Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats en aquest apartat són ateses per l’Oficina de Difusió, com a responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Informació complementària

Aquest lloc web ha estat revisat per l’Observatori d’Accessibilitat Web amb una puntuació mitjana de 8,3 en el compliment dels requisits d’accessibilitat.

El Patronat treballa per complir, en el grau més alt possible, els requisits d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.).

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, els webs i les aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE-EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat del Patronat complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA, nivell que el nostre lloc web actualment compleix.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot impedir una visualització correcta o la disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegeu l’apartat “Política de Cookies”).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web, hi pot haver continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat «Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions».