Protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, que dona compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i a la normativa estatal vigent en la matèria. Podeu accedir al registre d’activitats de tractament (RAT).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, amb CIF A17031246 i amb domicili a l’avinguda de Sant Francesc, núm. 29, 3r (CP 17001), de Girona, a/e costabrava@costabrava.org, costabrava.org.

Amb quins criteris tractem les dades personals?

Tractem les dades únicament quan tenim una base legal que ens ho permet, i les destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Tractem només les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas. Ens esforcem perquè estiguin actualitzades i les conservem durant el temps necessari, d’acord amb la normativa vigent sobre conservació d’informació pública. Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades per evitar-ne el tractament no autoritzat o il·lícit així com la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. Com a criteri general, només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys; en el cas de les persones de menys de 14 anys, es necessita l’autorització dels pares o dels representants legals.

Qui és el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades i vetlla perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el delegat de protecció de dades, es pot trametre un escrit a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA o bé enviar directament un correu electrònic a l’adreça dpd@ddgi.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui les comuniquem?

Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA tracta les dades per exercir les seves competències i funcions i per oferir els serveis que es descriuen a la seva seu electrònica.

Catàleg de tràmits. Principalment, a sol·licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits es pot consultar a la seu electrònica. Segons el procediment, les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria o es poden publicar, en compliment del principi de transparència.

Serveis. Per prestar els nostres serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a l’apartat de tràmits i serveis de la seu electrònica. Com a criteri general, les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

Activitats. En les activitats de formació que oferim, obtenim dades de les persones que s’hi inscriuen per tal d’organitzar-les. Aquestes dades no es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte del nostre web. Les dades s’utilitzen únicament per a aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació. Amb autorització prèvia, utilitzem dades de contacte per informar dels nostres serveis o activitats a través dels canals autoritzats per cada persona. Les dades dels destinataris no es comuniquen a altres persones.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors dels quals rebem obres, serveis o béns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i les destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment de les obligacions legals, comuniquem les dades necessàries a l’Administració tributària.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, si escau, de l’existència de càmeres de videovigilància. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els quals aquest enregistrament està justificat per garantir la seguretat dels béns i de les persones. Les imatges s’utilitzen únicament per a aquesta finalitat. En casos justificats, comuniquem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectuen seguint les normes reguladores de cadascun dels procediments.

Compliment d’una missió en interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifiquen per satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.

Consentiment del destinatari. Quan fem enviaments d’informació sobre les nostres activitats o serveis, tractem dades de contacte, amb l’autorització prèvia del receptor.

Quant de temps conservem les dades?

El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals han estat recollides en cada cas. En segon lloc, es conserven per fer front a possibles responsabilitats derivades del seu tractament i per atendre requeriments d’altres administracions públiques o dels òrgans judicials.

En conseqüència, les dades s’han de conservar durant el temps necessari, però no per un període superior. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. Pel que fa a les dades el tractament de les quals es basa exclusivament en el consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquest consentiment es revoca.

Les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, finalment, es conserven com a màxim durant un mes; en cas que es produeixin incidents que ho justifiquin, tanmateix, es conserven durant el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit o no una relació prèvia.

A ser informades en la recollida. Quan les dades s’obtenen de la mateixa persona interessada, cal que tingui informació clara sobre les finalitats a les quals es destinaran, qui serà el responsable del tractament i els principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Aquest dret permet saber quines dades personals són objecte de tractament, amb quina finalitat es tracten i les comunicacions que se’n fan a altres persones (si escau), així com obtenir-ne còpia i conèixer el termini previst de conservació de les dades.

A demanar-ne la rectificació. És el dret de fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

A demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies també es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas, les dades deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A demanar-ne la portabilitat. En els casos previstos en la normativa, es reconeix el dret a obtenir-les dades personals pròpies en un format d’ús comú.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que les seves dades deixin de tractar-se en la mesura que aquest tractament la perjudiqui.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir trametent la sol·licitud adient a Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA, sigui a la seva adreça postal o a través de les altres dades de contacte indicades en l’encapçalament.

També és possible presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des del seu web (apdcat.gencat.cat).

 En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer-nos arribar suggeriments, les persones interessades poden adreçar-se al delegat de protecció de dades enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@ddgi.cat.